ตำแหน่ง Developer

1. พัฒนา Framework และ APIs สำหรับ Web Application ด้วยภาษา (PHP, Html5/javascripts, Node.js ,Angularjs)
2. พัฒนา API และ Interface ได้ทั้ง Web Applications และ Mobile Applications
3. สามารถออกแบบ Database (Mysql)
4. ใช้งาน NoSql (MongoDB)

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี-โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สัญชาติไทย
3. มีความรู้ด้าน Programming Logic และ Algorithm เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจด้าน MVC
5. สามารถใช้ Framework เช่น Codeignitor หรือ Laravel
6. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒณาโปรแกรม
7. กล้าแสดงออก เรียนรู้ไว ชอบความท้าทาย
8. มีความตั้งใจ

วิธีการสมัครงาน
1. สามารถส่ง Email ได้ที่ info@t-techsolution.com
2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท

เอกสารสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content เป็นต้น