ยินดีต้อนรับ สู่ บริษัท อีสานเทคโนโลยี

ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTax3000

เอกสารคู่มือโปรแกรมบริหารงานทะเบียนทรัพย์สิน LTax3000 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แผนที่ภาษี)

รับปรึกษาด้านงานแผนที่ภาษีฯ LTax3000 โทร.09-4958-1668

ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นักวิชาการทะเบียนทรัพย์สิน

นักวิชาการแผนที่ภาษี

นักวิชาการสำรวจทะเบียนทรัพย์สิน

นักวิชาการสำรวจแผนที่ภาษี

กองแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ร่าง กอง/ส่วน/ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


Photos

photo photo photo cad8