ยินดีต้อนรับ สู่ บริษัท อีสานเทคโนโลยี

 

 ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำโครงการออกแบบ
@ รับจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax3000
@ รับปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯระบบเดิมเป็นระบบ Ltax3000
@ จัดสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Consulting Service)
@ ออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตร์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
@จัดทำแผนที่ที่ตั้งสถานที่สำคัญเช่น ที่ตั้งห้องสมุด ที่ตั้งปั๊มน้ำมัน ที่ตั้งสาขา ฯลฯ แสดงบนเว็บไซค์
@ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ทั้งในแบบเครื่องเดียว(Stand Alone)
และ ระบบเครือข่าย (Network)
@ รับฝึกอบรมวิชาการด้านสารสนเทศภูมิสารสนเทศ ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีฯ
@ การใช้งานซอฟท์แวร์ด้านการจัดทำแผนที่อัตโนมัติ
@ การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม (Remote Sensing)
@การจัดทำแผนที่อัตโนมัติจากรูปถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมชนิดรายละเอียดสูง

@ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯจากโปรแกรมเดิม ให้ใช้ได้ในระบบ ของกรม แก้ไขปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีเดิมฯ ที่ใช้ไม่ได้ เป็นระบบ กรม
@รับจัดทำเส้นชั้นความสูง Contour
@ การจัดทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีฯ จากระวาง UTM ของกรมที่ดิน
@ จำหน่ายภาพถ่ายดาวเทียมราคาถูก
@จำหน่ายแผนที่ถนนและชื่อถนน ทั่วประเทศไทย

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTax300
การปรับปรุงข้อมูลเป็นการปรับปรุงข้อมูลฐานถาษีเดิมจากโปรแกรมเดิมของถ้าท้องถิ่นที่มีการดำเนินการว่าจ้างทำแผนที่ภาษีฯไปแล้ว แต่โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ไม่ได้ใช้ หรือโปรแกรมเดิมใช้ไม่ได้ เราดำเนินการให้ท่านได้ โทรมาปรึกษาเราได้ ที่ 091-004-2323

บริการรับทำแผนที่ ขายภาพถ่ายทางอากาศ ขายภาพถ่ายจากดาวเทียม

บริการรับทำแผนที่ เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

เส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ เป็นเส้นจินตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นดิน เป็นเส้นที่ได้จากการลากเส้นคงที่ผ่านจุดต่าง ๆ บนพื้นดินที่มีค่าระดับเท่ากัน เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นบวก คือเส้นที่แสดงค่าความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนเส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบเป็นเส้นชั้นความสูงที่แสดงค่าความสูงใต้ระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี ให้บริการเส้นชั้นความสูงในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างเส้นชั้นความสูง (Contour)
ตัวอย่างเส้นชั้นความสูง (Contour)

เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

เส้นชั้นความสูง มีคุณสมบัติดังนี้

 1. จัดเก็บข้อมูลเส้นชั้นความสูง เช่นเดียวกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1 : 4,000 ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร
 2. จัดเก็บในรูปแบบของ Vector Files (.shp) และ Cad File (.Dwg)
 3. เส้นชั้นความสูงสร้างจากแบบจำลองระดับสูงแบบจุด
 4. วัดจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนภูมิประเทศทุกๆ ระยะ 4 เมตร
 5. ขนาดของไฟล์ ประมาณ 2 MB/ระวาง
 6. ข้อมูลเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีระดับสูงเท่ากัน
 7. ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval)
   • พื้นที่ราบ (Slope ≤ 35%) 2 เมตร
   • พื้นที่สูงชัน (Slope > 35%) 5 เมตร หรือ 10 เมตร
 8. มีเกณฑ์ความถูกต้อง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้
  • บริเวณพื้นที่ราบ ความลาดชันไม่เกิน 35 % ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 2 เมตร หรือดีกว่า
  • บริเวณพื้นที่สูงชัน มีความลาดชันเกิน 35 % ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 4 เมตร หรือดีกว่า


Photos

photo photo photo cad8